TÄMÄ ON LUONNOS! KERHO EI OLE NYT REKISTERÖITY YHDISTYS (ry) VAAN EPÄVIRALLINEN YHTEISÖ.

Olen hieman muokannut sääntöjä GFF:n vuosikokuksen jälkeen. Jäseniä on vain yhtä lajia ja auton omistaminen ei ole vaatimuksena. Kunhan hyväksyy kerhon tarkoituksen, ovat kaikki tervetulleita jäseniksi.

Fiat 500 Club Finlandia

Kerhon säännöt

1 §                      Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Fiat 500 Club Finlandia (lyhenne 500CF) ja sen kotipaikka on Rovaniemi. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 §                      Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vanhojen Fiat 500 (valmistusvuodet 1936-1977) ja Fiat 126 (1972-2000) sekä näihin pohjautuvien ajoneuvojen säilymisen edistäminen, niiden varaosien saannin helpottaminen, erilaisten aineistojen hankkiminen ja autoteknisen informaation tuottaminen edellä mainituista ajoneuvoista yhdistyksen käyttöön.

3 §                      Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja opetustoimintaa ja toimii muillakin tavoilla jäsenistön hyväksi. Yhdistys pyrkii edistämään toiminnassaan liikenneraittius- ja kasvatustyötä sekä nuorison moottori- ja liikenneharrastusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja anoa varoja valtiolta, kunnilta, liikelaitoksista ym. sekä toimeenpanna näyttelyitä, kilpailuita, myyjäisiä ja arpajaisia.

4 §                      Jäsenet

Yhdistyksen hallitus voi ottaa anomuksesta yhdistyksen jäseneksi henkilön, joka on kiinnostunut edistämään kerhon tarkoitusta.

Yhdistyksen jäsenenä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos hän on laiminlyönyt toistuvasti jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.  

5 §                      Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun ja uusilta jäseniltä perittävän liittymismaksun päättää vuosikokous.

6 §                      Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessa sen tarpeelliseksi tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Kokoukset voidaan pitää myös puhelinkokouksena tai muun tietoliikenneyhteyden avulla. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §                      Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

8 §                      Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 §                      Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa /1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §                    Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.     1. Kokouksen avaus

2.      2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista

5.      5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

6.      6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.      7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun että liittymismaksun suuruudet kuluvaksi toimintakaudeksi

8.      8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet

9.      9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10.   10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §                    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.